Ochrana osobních údajů

 1. Subjekt zpracovávající Vaše osobní údaje

  Společnost ASKO – NÁBYTEK, spol. s r.o., IČO: 41193946, se sídlem Praha 10 – Štěrboholy, Nákupní 444/6, PSČ 10200 (dále jen „správce“ nebo „společnost ASKO“), je oprávněna ke zpracovávání Vašich osobních údajů pro marketingové účely, a to udělením informovaného souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů, na základě Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“) a dle zákona o zpracování osobních údajů.

 2. Podmínky udělení souhlasu

  Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů je oprávněna udělit pouze fyzická osoba starší 18-ti let.

 3. Osobní údaje zpracovávané výlučně pro marketingové účely

  Mezi osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho informovaného souhlasu, patří: jméno a příjmení (u fyzické osoby podnikatele i obchodní firmu, IČO a sídlo) a kontaktní údaje: e-mailová a poštovní adresa, tel. číslo.

 4. Zdroj osobních údajů

  Vaše osobní údaje, které zpracováváme pro marketingové účely, získáváme přímo od Vás.

 5. Účely zpracování osobních údajů při udělení Vašeho informovaného souhlasu

  Vaše osobní údaje zpracováváme výlučně za účelem zasílání nabídky produktů a služeb správce, případně z důvodu vašeho zájmu o účast v soutěži. Tato činnost zahrnuje: zasílání obchodních sdělení, zasílání informací o pořádaných akcích, soutěžích, aktivitách, službách a výrobcích správce s cílem přizpůsobit naši nabídku Vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby.

  Vaši spokojenost s nákupem a zakoupenými výrobky zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci služby Zboží.cz a programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Dotazníky vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci služby Zboží.cz a programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz a poskytovatel služby Zboží.cz – společnost Seznam.cz; těmto pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci Zboží.cz a programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazníky nebudeme dále zasílat.

  Správce Vás tímto rovněž informuje, že je oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, a to z důvodů oprávněného zájmu správce, přičemž pro zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu se Váš souhlas nepožaduje. Přímým marketingem se rozumí zasílání obchodních sdělení, které přímo souvisí se službou nebo zbožím, které bylo správcem již poskytnuto při plnění smlouvy (či objednávky) v rámci které došlo k získání Vašich osobních údajů.

 6. Zpracování osobních údajů

  Zpracování Vašich osobních údajů probíhá manuálně či automatizovaně. Ke zpracování Vašich osobních údajů jsou využíváni také další zpracovatelé, je-li to nezbytně nutné pro marketingové účely. Těmito zpracovateli jsou jmenovitě:

  • společnost Inveo.cz s.r.o., IČO: 28541669, se sídlem: Rohanské nábřeží 693/10, Karlín, 186 00 Praha 8, společnost vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 149063
  • společnost Heureka Shopping s.r.o., IČO: 02387727, se sídlem: Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha 8, společnost vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 218977
  • společnost Seznam.cz a.s., IČO: 26168685, se sídlem: Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, společnost vedená u Městského soudu v Praze, sp.zn.: B 6493

  Před předáním osobních údajů třetí osobě, jak je uvedeno shora, je vždy s touto osobou uzavřena písemná smlouva upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje záruky pro zpracování osobních údajů dle nařízení GDPR a dle zákona o zpracování osobních údajů.

  Při zpracovávání Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.

  Vaše osobní údaje nepředáváme do zemí mimo EU.

 7. Doba uchovávání osobních údajů

  Udělený souhlas zůstává v platnosti a účinnosti po dobu 5 let. Po skončení platnosti a účinnosti souhlasu budou Vaše osobní údaje zcela vymazány.

 8. Vaše právo souhlas kdykoliv odvolat

  Vámi udělený souhlas je dobrovolný, můžete jej odmítnout udělit nebo udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Neudělení souhlasu, nebo jeho odvolání, nemá žádné důsledky na Váš smluvní vztah se správcem a na využívání jím nabízených produktů a služeb, pro které není tento souhlas potřebný. Souhlas můžete odvolat kdykoliv osobně prohlášením učiněným v sídle správce po předchozí domluvě, v listinné formě oznámením doručeným do sídla správce, nebo prohlášením zaslaným na uvedenou emailovou adresu správce: GDPR@asko.net, ve svém uživatelském profilu nebo pomocí odhlašovacího odkazu v zaslaném obchodním sdělení. V případě odvolání souhlasu budeme vycházet z předpokladu, že si již nepřejete, abychom nadále zpracovávali Vaše osobní údaje k výše uvedeným marketingovým účelům.

 9. Vaše další práva při zpracování osobních údajů

Máte právo nás požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o Vás zpracovávaných, a to zejména o účelu zpracování, kategorii zpracovávaných osobních údajů, příjemci osobních údajů, dostupných informacích o zdroji osobních údajů, nejsou-li získány přímo od Vás, době uložení osobních údajů. Rovněž máte právo nás požádat o opravu či výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě o omezení jejich zpracování. Také máte právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, nebo právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice.

V případě jakýchkoliv dotazů na zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obracet písemně či elektronicky prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů:

Adresa: ASKO – NÁBYTEK, spol. s r.o., Nákupní 444/6, 102 00, Praha 10 – Štěrboholy
Email: GDPR@asko.net