0 Kč
Produkt byl přidán do košíku
img
Ostatní produkty v košíku
produktů v košíku
Mezisoučet
0

Ochrana osobních údajů

Rádi bychom Vás, jako subjekty údajů, informovali o zpracování Vašich osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení GDPR“), zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v účinném znění (dále jen „zákon“).

Subjektem údajů se rozumí fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je:

ASKO – NÁBYTEK, spol. s r.o.,
se sídlem Praha 10 – Štěrboholy, Nákupní 444/6, PSČ 10200
IČO: 41193946

Webová stránka: https://www.asko-nabytek.cz/

(dále jen „správce“ nebo „společnost ASKO“)

OBECNÉ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme v různých formách (manuálně nebo automatizovaně), z různých důvodů (např. uzavření smlouvy, zapojení do věrnostního programu…) a na různých právních základech (např. plnění smluvních povinností, souhlas subjektu údajů…).

Společnost ASKO ve všech případech dbá na to, aby osobní údaje subjektů údajů byly za všech okolností co nejvíce chráněny a aby při jejich zpracování byla dodržována všechna příslušná ustanovení GDPR a zákona. Níže Vám poskytujeme základní informace o zpracování Vašich osobních údajů.

A. Jak shromažďujeme Vaše osobní údaje a jaké kategorie údajů používáme?

Vaše osobní údaje obvykle získáváme přímo od Vás.

Nejčastěji se jedná o kontaktní údaje, které nám poskytnete při uzavírání kupní smlouvy (ať už v kamenném obchodě nebo online), při návštěvě našich webových stránek, při písemné nebo telefonické komunikaci s námi, při účasti v našich soutěžích, při zapojení do našeho věrnostního programu atd.

Za určitých okolností však může být nutné zpracovávat osobní údaje, které získáme od jiných společností, státních orgánů nebo z jiných zdrojů, které nepocházejí přímo od subjektů údajů.

Relevantními osobními údaji mohou být: identifikační údaje (např. jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo, datum a místo narození, státní příslušnost), legitimační a autentizační údaje (např. výpisy z obchodního rejstříku, údaje z občanského průkazu, podpisový vzor), údaje v rámci našeho obchodního vztahu (např. údaje o platbách, údaje o objednávkách), fotografie a video záznamy (např. z bezpečnostních kamer), cookies, jakož i další údaje srovnatelné s výše uvedenými kategoriemi.

Pro každý účel zpracováváme Vaše osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu.

Vždy si můžete vybrat, zda s námi chcete komunikovat elektronicky, písemně nebo telefonicky. Elektronická (e-mailová) komunikace může být za určitých okolností z technických důvodů nešifrovaná.

B. Účely a právní základy zpracování

Souhlas subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)

Účely zpracování údajů jsou založeny na Vašem dobrovolném souhlasu se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účel. Může se jednat o účast v soutěži, zapojení do věrnostního programu nebo přihlášení k odběru informací o nadcházejících akcích, soutěžích, aktivitách, službách a produktech společnosti ASKO prostřednictvím e-mailu, abychom mohli přizpůsobit naši nabídku Vašim potřebám a zlepšit kvalitu námi poskytovaných služeb.

Souhlas se zpracováním osobních údajů mohou udělit pouze fyzické osoby starší 18 let a takto udělený souhlas lze kdykoli odvolat.

Poznámka: Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat prohlášením osobně v našem sídle po předchozí dohodě, v listinné podobě oznámením doručeným do našeho sídla, prohlášením zaslaným na e-mailovou adresu: GDPR@asko.net, ve svém uživatelském profilu nebo pomocí odkazu pro odhlášení v zaslaném obchodním oznámení (v e-mailu). Pokud svůj souhlas odvoláte, budeme předpokládat, že si již nepřejete, abychom nadále zpracovávali Vaše osobní údaje pro výše uvedené marketingové účely.

Plnění smluvních závazků (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)

Účelem zpracování údajů je provedení opatření před uzavřením smlouvy a plnění povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy, jako je vyřízení objednávky, dodání objednaného zboží a služeb, případné uplatnění dalších smluvních nároků, včetně nároků vyplývajících z vad zboží nebo služeb.

Plnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)

Účely zpracování údajů jsou v každém případě stanoveny zákonem. Mezi právní povinnosti patří například dodržování povinností uchovávání, archivace a identifikace, např. v souvislosti s právními předpisy proti praní špinavých peněz, daňovými předpisy a souvisejícími kontrolními a oznamovacími povinnostmi, a zpracování údajů na žádost orgánů veřejné moci.

Sledování oprávněných zájmů správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

Některé osobní údaje může být nutné zpracovávat nad rámec výše uvedených právních základů. Oprávněnými zájmy jsou zejména výběr vhodných obchodních partnerů, uplatňování právních nároků, zpracování nároků z odpovědnosti za porušení povinností, kontrola vstupu a přístupu do našich prodejen, přímý marketing, ochrana našeho majetku, objasňování možných porušení pravidel dodržování předpisů, prevence trestných činů a zpracování nároků na náhradu škody vzniklé z obchodního vztahu.

Poznámka: Vaše spokojenost s nákupem a zakoupenými výrobky je zjišťována prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci služby Zboží.cz a programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Dotazníky Vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů za účelem zasílání dotazníků v rámci služby Zboží.cz a programu Ověřeno zákazníky probíhá na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjištění Vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování Vaší zpětné vazby a analýzu našeho postavení na trhu využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz a poskytovatel služby Zboží.cz – společnost Seznam.cz, a.s.; těmto můžeme pro tyto účely předávat informace o zakoupeném zboží a Vaši e-mailovou adresu. Při zasílání e-mailových dotazníků nejsou Vaše osobní údaje předávány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci Zboží.cz a programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vznést námitku, a to tak, že další dotazníky odmítnete pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě Vaší námitky Vám dotazníky nebudeme dále zasílat.

C. Kdo je příjemcem Vašich osobních údajů?

V rámci společnosti ASKO budou mít k poskytnutým osobním údajům přístup pouze ta oddělení, která je potřebují ke splnění smluvních nebo zákonných povinností nebo ke splnění oprávněných zájmů.

Za určitých okolností mohou být ke zpracování Vašich osobních údajů využíváni také někteří zpracovatelé. V případě zpracování osobních údajů pro marketingové účely jsou těmito zpracovateli zejména:

 • společnost Inveo.cz s.r.o., IČO: 28541669, sídlo: Rohanské nábřeží 693/10, Karlín, 186 00 Praha 8, společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 149063.
 • Heureka Shopping s.r.o., IČ: 02387727, sídlo: Rohanské nábřeží 693/10, Karlín, 186 00 Praha 8, společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 218977.
 • společnost Seznam.cz a.s., IČO: 26168685, se sídlem: Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, společnost vedená u Městského soudu v Praze, sp.zn.: B 6493.

V rámci jiných smluvních vztahů pověřujeme také zprostředkovatele nebo poskytovatele služeb, kteří mohou získat přístup k Vašim osobním údajům – například poskytovatele externích účetních, právních nebo bezpečnostních služeb. Přitom je s každým zprostředkovatelem smluvně zajištěno dodržování právních předpisů o ochraně Vašich osobních údajů v souladu s GDPR a zákonem.

Kromě toho mohou být Vaše osobní údaje předány také naší „sesterské“ společnosti ASKO – NÁBYTOK, spol. s r.o., se sídlem Cesta na Senec 2B, 821 04 Bratislava, IČO: 35909790, za účelem plnění smluvních závazků.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.

Vaše osobní údaje neposkytujeme do zemí mimo Evropskou unii.

D. Jak dlouho se Vaše osobní údaje uchovávají?

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k naplnění výše uvedených účelů. V tomto ohledu jsou relevantní zejména zákonné povinnosti uchovávání dokumentů podle příslušných právních předpisů (např. zákonné lhůty pro archivaci účetních dokladů a obchodních záznamů, lhůty upravující promlčení smluvních nároků atd.). Doba uchovávání osobních údajů může být také ovlivněna například probíhajícím soudním, správním, trestním a jiným řízením.

Pokud je právním základem pro zpracování osobních údajů souhlas subjektu údajů, je doba uchovávání osobních údajů 5 let ode dne udělení souhlasu, pokud není dříve odvolán.

E. Jste povinni poskytnout údaje?

V rámci našeho obchodního vztahu je nezbytné, abyste nám poskytli ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro zahájení, plnění a ukončení obchodního vztahu a pro plnění souvisejících povinností, které jsme povinni shromažďovat na základě smlouvy, zákona nebo které jsme oprávněni shromažďovat na základě oprávněných zájmů. Bez těchto údajů s Vámi zpravidla nebudeme moci navázat obchodní vztah.

U některých „doplňkových“ služeb (např. zasílání informačních e-mailů, zapojení do věrnostního programu, účast v soutěži atd.) vyžadujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, bez kterého Vám nemůžeme tuto „doplňkovou“ službu poskytnout.

F. Jaká máte jako subjekt údajů práva?

Pokud jsou splněny zákonné podmínky, máte jako subjekt údajů následující práva:

 • Právo získat na požádání bezplatně informace o osobních údajích, které o Vás uchováváme.
 • Právo na opravu nepřesných osobních údajů,
 • Právo na výmaz Vašich osobních údajů,
 • Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů
 • právo na přenositelnost údajů (tj. právo na přenos Vašich osobních údajů k jinému správci údajů),
 • Právo vznést námitku (výše uvedené se týká zejména přímého marketingu),
 • Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Chcete-li uplatnit výše uvedená práva, obraťte se písemně nebo e-mailem na naši odpovědnou osobu uvedenou níže.

Pokud nesouhlasíte se zpracováním svých osobních údajů, máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů, kterým je na území České republiky Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, webová stránka: http://www.uoou.cz/.

MÁTE DALŠÍ OTÁZKY?

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete se obrátit na naši odpovědnou osobu písemně nebo elektronicky prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů:

Adresa: ASKO – NÁBYTEK, spol. s r.o.,
Nákupní 444/6, 102 00, Praha 10 – Štěrboholy

Email: GDPR@asko.net