0 Kč
Produkt byl přidán do košíku
img
Ostatní produkty v košíku
produktů v košíku
Mezisoučet
0

Všeobecné obchodní podmínky pro kamenné pobočky (platné do 2014)

Obchodní podmínky a reklamační řád společnosti ASKO – NÁBYTEK, spol. s r. o., se sídlem Praha 10-Štěrboholy, Nákupní 444/6, PSČ 102 00 , IČO: 41193946, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 3697

I. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti společnosti ASKO-NÁBYTEK, spol. s. r. o., výše uvedeného jako prodávajícího a kupujícího na straně druhé při prodeji zboží.

1.2 Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy a kupující podpisem kupní smlouvy současně stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že bere výslovně na vědomí, že tyto obchodní podmínky jsou součástí smluvního ujednání mezi ním a prodávajícím.

1.3 Prodávající výslovně upozorňuje kupujícího, že prodávané zboží je určeno pro použití v domácnosti, není-li uvedeno v kupní smlouvě jinak. Prodávané zboží v zásadě není vhodné pro použití ke komerčním účelům, např. do jídelen, hotelů apod. Prodávající neodpovídá za vady způsobené nadměrnou zátěží používáním zboží na jiné komerční nebo nekomerční účely než jeho použití v domácnosti.

II. Dodání/odebrání zboží

2.1 Kupující je povinen převzít zboží v souladu s kupní smlouvou. K převzetí zboží je kupující oprávněn jen tehdy, uhradí-li předtím celou kupní cenu zboží.

2.2 Zboží, které se nachází na skladě provozovny prodávajícího, je povinen kupující odebrat v tomto skladě do 5 pracovních dnů od zaplacení kupní ceny. V případě,že si zákazník během stanovené lhůty zboží neodebere, je prodávající oprávněn dodat toto zboží na náklady kupujícího na adresu kupujícího uvedenou v kupní smlouvě. Nezajistí-li kupující převzetí zboží na této adrese, je povinen uhradit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 0,1 % kupní ceny za každý den uskladnění, jakož i náklady, které prodávajícímu marným pokusem o doručení zboží vzniknou.

2.3 Dodací lhůta pro dodávku zboží, které se nenachází ve skladě, je sjednána v kupní smlouvě. Prodávající je oprávněn dodat zboží i před lhůtou stanovenou v kupní smlouvě na základě oznámení termínu předčasného dodání kupujícímu učiněného minimálně 3 dny před předčasným datem dodání. V případě, že je dodavatel prodávajícího v prodlení s dodáním zboží tak, že dodací lhůta stanovená v kupní smlouvě bude překročena, je prodávající oprávněn jednostranné stanovit náhradní dodací lhůtu; o této skutečnosti je prodávající povinen kupujícího vyrozumět. Kupující je povinen odebrat zboží do 5 dnů po uplynutí dodací, resp. náhradní dodací lhůty ve skladě provozovny prodávajícího. Předposlední a poslední veta předchozího odstavce těchto obchodních podmínek zde platí obdobné.

2.4 Výdejní sklady se nacházejí na těchto adresách:

 • Pro prodejnu v Praze – Nákupní centrum Europark, Nákupní 444, Praha 10 – Hala B4, Do Čertous, Praha 9 – Horní Počernice
 • Pro prodejnu v Chomutově – Nákupní centrum Otvice, Obchodní zóna 261, 431 11 Chomutov – Otvice
 • Pro prodejnu v Plzni – Nákupní centrum Borská pole, U letiště 2/1074, Plzeň
 • Pro prodejnu v Brně – Olympia centrum, U Dálnice 777, Brno-Mořice: Pražákova 51, Brno
 • Pro prodejnu v Teplicích – Olympia centrum, Srbická 464, Teplice – Srbice
 • Pro prodejnu ve Zlíně – CENTRO Zlín retail Park, 3. května 1205, Zlín – Malenovice
 • Pro prodejnu v Hradci Králové – Nákupní zóna Tesco, Rašínova 1669, Hradec Králové
 • Pro prodejnu v Táboře – Soběslavská 3073, Tábor
 • Pro prodejnu v Mladé Boleslavi – Nákupní centrum Olympia, Jičínská ulice, 293 01 Mladá Boleslav
 • Pro prodejnu ve Znojmě – Suchohrdelská ul. 2799, 671 81 Znojmo
 • Pro prodejnu v Českých Budějovicích – Obchodní zóna GLOBUS, České Vrbné 166/3, 370 11 České Budějovice

2.5 Při převzetí zboží je kupující povinen se prokázat originálem kupní smlouvy.

2.6 Sjednají-li tak kupující a prodávající, přepraví prodávající zboží do místa, které bude sjednáno v kupní smlouvě. V tomto případě je kupující povinen zajistit přístupovou cestu.

2.7 V případě své nepřítomnosti na adrese uvedené v kupní smlouvě ve smluveném termínu dodání zboží podle předchozího odstavce je kupující povinen zajistit převzetí zboží zplnomocněnou osobou, která předloží originál kupní smlouvy a doklad o zaplacení kupní ceny a která zboží od prodávajícího převezme. Při dopravě do vyšších pater je kupující povinen zaplatit doplatek prodávajícímu podle ceníku prodávajícího platného v době nákupu, pokud nelze použít nákladní výtah. Kupující má právo zboží při převzetí rozbalit a zkontrolovat množství a kvalitu dodaného zboží. Zjistí-li kupující rozdíly v kvalitě nebo množství, uvedou se tyto skutečnosti v kupní smlouvě a na dodacím listě.

2.8 Dílčí dodávky jsou přípustné, není-li výslovně dohodnuto jinak.

2.9 Dohodnou-li se smluvní strany po uzavření kupní smlouvy písemně na jejích změnách, prodlužuje se přiměřeně dodací lhůta původně ve smlouvě stanovená, pokud nebude výslovně písemně stanoveno jinak.

2.10 Vzorky zboží vystavené na prodejně jsou neprodejné, nestanoví-li prodávající jinak.

2.11 Zákazník má možnost zakoupené zboží vrátit do 30 dnů od převzetí zboží v případě, že předloží originál nákupního dokladu ke zboží a výrobek je vrácen v originálním neporušeném obalu a nepoškozen na sklad provozovny uvedený v čl. II bod 2.4. Prodávající si vyhrazuje právo zboží nepřevzít, pokud nebudou splněny uvedené podmínky.
Možnost vrácení zakoupené zboží podle tohoto odstavce se nevztahuje na následující zboží:

 • výrobky objednané individuálně pro zákazníka tzv. na míru (zakázkově vyrobené)
 • ložní prádlo
 • nebalené matrace
 • květiny
 • výrobky z výprodeje a zlevněné zboží s vadami

Pokud kupující sjednal za úhradu odvoz zboží u třetí osoby (dopravce), nemá ani při využití možnosti vrátit zboží podle tohoto odstavce vůči prodávajícímu nárok na vrácení finanční částky odpovídajícími uhrazené ceně dopravy.

III. Ceny

3.1 Ceny zboží jsou stanoveny dle aktuálního ceníku zboží prodávajícího v době uzavření kupní smlouvy, není-li dohodnuto jinak (dále jen „kupní cena“). V ceně není zahrnuta doprava zboží, montáž zakoupeného zboží, dekorace apod.; ceny za tyto služby jsou účtovány samostatně.

3.2 Ceny mají charakter cen smluvních včetně daně z přidané hodnoty.

IV. Platební podmínky

4.1 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu řádně a včas. Zboží bude kupujícímu předáno až po úplném zaplacení kupní ceny.

4.2 Kupující je povinen uhradit kupní cenu, bud a) při uzavření kupní smlouvy v pokladně prodávajícího, nebo b) bankovním převodem na účet určený prodávajícím.

4.3 Jedná-li se o zboží na objednávku, zaplatí kupující při podpisu kupní smlouvy splátku ve výši 25 % kupní ceny včetně DPH, pokud není při uzavření kupní smlouvy sjednáno jinak. Zbývající část kupní ceny je povinen kupující uhradit před převzetím zboží, způsobem uvedeným v bodě 4.2. Neuhradí-li kupující kupní cenu včas nebo vůbec nebo jiným způsobem zabrání dodání zboží, je povinen prodávajícímu uhradit smluvní pokutu odpovídající 25 % kupní ceny včetně DPH. Kupující prohlašuje, že takto sjednanou smluvní pokutu považuje za přiměřenou.

V. Výhrada vlastnictví

5.1 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží ve sjednaném místě.

5.2 Převzetí zboží je kupující povinen potvrdit prodávajícímu na dodacím listu.

5.3 Zboží zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do doby, kdy kupující zaplatí prodávajícímu celou kupní cenu a splní veškeré své platební závazky vůči prodávajícímu, včetně platebních závazků z jiných smluv uzavřených mezi kupujícím a prodávajícím. Bezhotovostní platby jsou považovány za splněné teprve připsáním částky na účet prodávajícího.

VI. Odpovědnost za vady

6.1 Prodávající odpovídá kupujícímu za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí zboží v záruční době (záruka).

6.2 Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo za závady, na které byl zákazník upozorněn písemně v kupní smlouvě. Vadou zboží není obvyklý barevný nebo strukturový rozdíl u přírodních materiálů (např. kůže), textilních a umělých materiálů (např. jsou-li u nábytkových látek drobné odchylky ve vzoru látky nebo v barevném tónu), lakovaných nebo kachlových ploch, a to zejména u dodatečně objednaného zboží. Vadou nejsou rozdíly rozměru u čalouněného nábytku v rámci tolerance. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

6.3 Prodávající se vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.

6.4 Záruční doba činí u spotřebního zboží prodaného zákazníkovi, kterým je konečný spotřebitel tohoto zboží, určeného (v souladu s bodem 1.3 těchto obchodních podmínek) na jeho používání v domácnosti 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na věci použité.

6.5 Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí věci kupujícím.

6.6 Reklamace musí být kupujícím uplatněna v kterékoliv prodejně prodávajícího, a to ústně spolu s předložením originálu nebo kopie prodejního dokladu (kupní smlouvy nebo dokladu o zaplacení kupní ceny zboží) [dále jen „kopie prodejního dokladu“), písemně dopisem s přiloženým originálem nebo kopií prodejního dokladu, nebo elektronicky prostřednictvím příslušného reklamačního formuláře uveřejněného na internetové stránce https://www.asko-nabytek.cz/reklamace. V případě provozu call-centra a jeho reklamačního oddělení může kupující uplatnit reklamaci také telefonicky na tel. čísle 232 000 222. Pro­dávající si vyhrazuje právo pozastavit možnost uplatnění reklamace prostřednictvím call-centra bez předchozího souhlasu nebo informování kupujícího. V případě uplatnění reklamace telefonicky prostřednicvím call-centra bude následně kupující prostřednictvím reklamačního oddělení příslušné pobočky prodávajícího informován o přijetí reklamace reklamačním oddělením a způsobu řešení reklamace. V rámci odpovědnosti prodávajícího za vady prodaného zboží má kupující následující oprávnění:

 • Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.
 • Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Tatáž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, avšak kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.
 • Jde-li o jiné neodstranitelné vady a nepožaduje-li kupující výměnu zboží, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit.

6.7 Vada, která vznikla neodbornou péčí nebo jiným neodborným uvedením zboží do provozu, bude považována za vadu zboží jen tehdy, (i) pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a byly provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího nebo (ii) pokud montáž nebo jiné uvedení věci do provozu provedl kupující a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení věci do provozu.

6.8 Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, a to v záručním servisu následujících provozoven prodávajícího:

 • Praha – Nákupní centrum Europark, Nákupní 389/3, 102 00 Praha 10
 • Chomutov – Nákupní centrum Otvice, Obchodní zóna 261, 431 11 Chomutov-Otvice
 • Brno – Olympia centrum, U Dálnice 777, 664 00 Brno-Modřice
 • Teplice – Olympia centrum, Srbická 464, 415 01 Teplice-Srbice
 • Plzeň – Nákupní centrum Borská pole, U letiště 2/1074, 320 11 Plzeň
 • Zlín – CENTRO Zlín Retail Park, 3. května 1205, 763 02 Zlín-Malenovice
 • Hradec Králové – Nákupní zóna Tesco, Rašínova 1669, 500 02 Hradec Králové
 • Tábor – Soběslavská 3073, 390 05 Tábor
 • Mladá Boleslav – Nákupní centrum Olympia, Jicínská ulice, 293 01 Mladá Boleslav
 • Znojmo – Suchohrdelská ul. 2799, 671 81 Znojmo

6.9 Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

6.10 Prodávající neodpovídá mj. za ty vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou kupujícím nebo neodbornou manipulací či montáží prováděnými kupujícím.

6.11 Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

6.12 V případě vrácení části nebo celé kupní ceny za zboží kupujícímu, a to z jakéhokoliv důvodu (např. sleva z kupní ceny, odstoupení od smlouvy), může být částka do výše 2.500,– Kč (včetně) vyplacena kupujícímu v hotovosti na pokladně prodávajícího. V případě, že částka převyšuje 2.500,– Kč, bude v přiměřené lhůtě, která zpravidla nepřesáhne 20 dnů, vrácena kupujícímu bankovním převodem na účet, který kupující prodávajícímu za tímto účelem sdělí, nebo poštovní poukázkou, nedohodnou-li se jinak.

VII. Závěrečná ustanovení

7.1 Smluvní vztahy z této smlouvy se řídí českým právem. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené kupní smlouvy občanským zákonem (zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb. v platném znění). Není-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené kupní smlouvou obchodním zákonem (zákon č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů), ustanovení čl. VI. těchto obchodních podmínek se nepoužije a sjednává se, že právo kupujícího vůči prodávajícímu na náhradu škody způsobené porušením povinnosti prodávajícího z kupní smlouvy, zejména pak škody vzniklé v důsledku vad zboží, je co do výše této náhrady škody omezeno na částku odpovídající kupní ceně předmětného zboží; toto ujednání neplatí, jde-li o škodu způsobenou prodávajícím úmyslně.

7.2 Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

7.3 Kupní smlouva nevyžaduje písemnou formu. Byla-li kupní smlouva uzavřena písemně, i její změny a doplňky musejí být učiněny v písemné formě.

7.4 Zvláštní ujednání se zákazníkem písemně učiněná ve vlastní kupní smlouvě mají přednost před těmi ustanoveními těchto obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.

VIII. Souhlas se zpracováním osobních údajů

8.1 Uzavřením kupní smlouvy zároveň kupující souhlasí ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn (dále i jen „ZOOÚ“) s dobrovolným poskytnutím a zpracováním osobních údajů kupujícího, a to v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mail kupujícího pro marketingové účely prodávajícího. Tyto osobní údaje budou zpracovávány elektronickou formou pověřenými zaměstnanci prodávajícího po celou dobu souhlasu kupujícího se zpracováním osobních údajů a nebudou poskytnuty za tímto účelem třetí osobě.

8.2 Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům. Kupující má dále právo požádat prodávajícího o vysvětlení ke zpracování osobních údajů a jejich změn ve smyslu § 21 ZOOÚ, nebo požádat prodávajícího o odstranění vzniklého stavu a požadovat opravu osobních údajů, pokud kupující zjistí nebo se domnívá,že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Nevyhoví-li prodávající takovému požadavku, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.3 Kupující je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.

8.4 Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů.