Osobní odběry vždy zdarma
95 % produktů skladem
Milion spokojených zákazníků
Košík 0 Kč
Produkt byl přidán do košíku
img
Ostatní produkty v košíku
produktů v košíku
Mezisoučet
0

Všeobecné obchodní podmínky (platné do 2014)

Verze č. 18, platná od 8.10.2013.

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu www.asko.cz

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu Asko.cz (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě Asko.cz, který pro společnost ASKO-NÁBYTEK, spol. s r.o., dále uvedenou, provozuje společnost Inveo.cz s.r.o., se sídlem Praha 9, Prosek, Mimoňská 628/13, PSČ 190 00, IČ 28541669.

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen „kupující“ či „zákazník“). Údaje prodávajícího jsou následující:

Firma: ASKO-NÁBYTEK, spol.s r.o.
Sídlo: Praha 10, Štěrboholy, Nákupní 444/6, PSČ 10200
IČ: 41193946,
DIČ: CZ41193946
e-mailová adresa: info@asko-nabytek.cz
tel.: 232 000 222
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3697 (dále jen „prodávající“ nebo „společnost ASKO-NÁBYTEK, spol. s r.o.“)

1.3 Je-li kupujícím spotřebitel, jak je definováno v bodě 2.2 níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

1.4 Je-li kupující jiný subjekt než spotřebitel, jak je definován v bodě 2.3 níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a ustanovení čl. 3.6, 3.7, 6.1, 6.2, 6.3, 6.12 a 6.15 těchto obchodních podmínek v takovém případě neplatí a pro obchodněprávní vztah se nepoužijí.

1.5 Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejich obsah je mu znám a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.

1.6 Prodávající výslovně upozorňuje kupujícího, že prodávané zboží je určeno pro použití v domácnosti, není-li uvedeno v kupní smlouvě jinak. Prodávané zboží v zásadě není vhodné na použití na komerční účely, např. do jídelen, hotelů apod. Prodávající neodpovídá za vady způsobené nadměrnou zátěží používáním zboží na jiné komerční nebo nekomerční účely než jeho použití v domácnosti.

2. Vymezení pojmů a postup uzavření kupní smlouvy

2.1 Prodávající je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Prodávající přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Bližší informace o prodávajícím jsou uvedeny v bodě 1.2 výše.

2.2 Kupující – spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby ve smyslu ustanovení § 52 odst. 3 občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.

2.3 Kupující – jiný subjekt je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

2.4 Předmět koupě – předmětem koupě na základě kupní smlouvy je zboží uvedené v závazném potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, kterým se uzavírá kupní smlouva. Předmětem smlouvy ani součástí kupní ceny není montáž zboží ani výnos zboží do patra. Informace o zboží dostupné na www.asko.cz jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů a informací. Rozhodující jsou údaje o zboží včetně kupní ceny v okamžiku, kdy kupující doručí objednávku prodávajícímu.

2.5 Ceny jsou uváděny včetně DPH (prodávající je plátcem DPH). K ceně je připočítáváno dopravné podle pravidel stanovených níže v čl. 5 těchto obchodních podmínek.

2.6 Postup při uzavření kupní smlouvy je následující. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena akceptací tohoto návrhu, a to závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího doručeným prostřednictvím e-mailu kupujícímu. Objednávka kupujícího a závazné potvrzení objednávky ze strany prodávajícího se považují za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly určeny, mohou seznámit. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy. V případě, pokud kupující zjistí v závazné akceptaci objednávky chyby anebo jiné nesrovnalosti, informuje o této skutečnosti prodávajícího e-mailem nejpozději před oznámením prodávajícího o expedici zakoupeného zboží.

2.7. Při žádosti zákazníka o přesný termín doručení zboží bude ke kupní smlouvě připočítán poplatek ve výši 300,– Kč.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1 Uzavřením kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu, tedy kupní cenu zboží a dopravné.

3.2 Prodávající dodá zboží specifikované na základě elektronické objednávky a specifikace kupujícího (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na objednávkovém formuláři, který kupující vyplňuje při objednávce zboží, které je potvrzeno závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího.

3.3 Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá bezvadné zboží v souladu s platným právním řádem České republiky, a to na adresu udanou kupujícím, je-li taková adresa na území ČR.

3.4 Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a obchodními podmínkami. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu a dopravné řádně a včas v souladu s dohodnutými podmínkami v kupní smlouvě a obchodními podmínkami.

3.5 Vlastnické právo přechází na kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny a předání zboží kupujícímu. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení přechází na kupujícího odevzdáním věci kupujícímu.

3.6 V souladu s § 53 odst. 7 Obč Z. má kupující – spotřebitel, definován v bodě 2.2 výše, právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě má prodávající právo na úhradu nákladů souvisejících s koupí a vrácením zboží. Náklady související s koupí a vrácením zboží zahrnují také náklady na vrácení zboží do původního stavu, v případě, že zboží bylo poškozeno nebo jeví známky opotřebení. V případě, že je vrácené zboží poškozené, nefunkční, nekompletní nebo má známky opotřebení a používání, bude zákazníkovi vrácena kupní cena zboží snížena o náklady vynaložené prodávajícím na uvedení zboží do původního stavu. Tím není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé prodávajícímu.

3.7 V případě že, se kupující – spotřebitel rozhodne odstoupit od kupní smlouvy, doporučujeme následující postup: kupující – spotřebitel kontaktuje prodávajícího prostřednictvím formuláře na internetové stránce elektronického obchodu www.asko.cz v kategorii Služby/ Reklamace, nebo na adrese sídla prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze budou zaslány na uvedené číslo účtu zákazníka po vrácení zboží na sklad společnosti ASKO – NÁBYTEK.

4. Platba za zboží

4.1 Zboží bude kupujícímu předáno až po úplném zaplacení kupní ceny a dopravného.

4.2 Kupující může uhradit kupní cenu a dopravné (i) osobně při převzetí zboží od pracovníka společnosti PPL, je-li zboží zasíláno na dobírku, (ii) kreditní kartou.

5. Termín dodání a doprava

5.1 Zboží bude zákazníkovi dodáno v pracovní dny pouze v rámci ČR v čase od 8:00–17:00 h, obvykle do dvou až tří pracovních dnů, nejpozději však do 7 pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy a úplném zaplacení kupní ceny a dopravného, nebo do 7 pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy v případě zaslání zboží na dobírku (dále jen „termín dodání zboží“). Zboží je doručeno na adresu dodání uvedenou v objednávce za první vchodové dveře, pokud tomu podmínky dovolují. Výnos do patra poskytujeme u zásilek PPL Sprint do 80 kg, pokud si zákazník ve své objednávce výnos objednal. Výnos do patra musí být učiněn při vytváření objednávky, po expedici změna není možná. Cena vynášky je 250,– Kč do jakéhokoli patra. Vynášku poskytuje 1 řidič, je potřebná součinnost zákazníka s řidičem.

5.2 Zásilky jsou zasílány společností PPL CZ s.r.o., se sídlem Praha 10, Malešice, U Vozovny 658/8, PSČ 108 00, IČ 25194798 (dále jen „PPL”), a to podle volby prodávajícího, nedohodnou-li se prodávající a kupující jinak. U zásilek, kde se minimálně jeden produkt z objednávky přepravuje jako produkt PPL Sprint, se automaticky účtuje platba za dopravné celé objednávky za poplatky PPL Sprint.

5.3 Zákazník je povinen při převzetí zásilky provést kontrolu zásilky s cílem zjistit, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Tato kontrola se netýká obsahu zásilky. Pokud jsou při převzetí zásilky kupujícím zjištěny zjevné znaky poškození, zákazník není povinen zásilku převzít a sepíše s přepravcem (společností PPL) zápis o škodě. Poškození zásilky při přepravě nahlásí kupující prodávajícímu bez zbytečného odkladu. Toto hlášení o poškození prodávajícímu doporučujeme udělat písemně prostřednictvím formuláře na internetové stránce elektronického obchodu www.asko.cz v kategorii Služby/ Reklamace. Pokud takto poškozenou zásilku zákazník od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Zákazník si zároveň překontroluje počet balíků na přepravním listě se skutečným počtem doručených balíků, které musí být identické. V případě, že se počet balíků na přepravním listě neshoduje s počtem balíků doručovaných, zákazník přebere zásilku s výhradou v přepravním listě a reklamaci nahlásí písemně prostřednictvím formuláře na internetové stránce elektronického obchodu www.asko.cz v kategorii Služby/ Reklamace. Pokud tak neučiní, reklamace na chybějící balík nebude uznána.

5.4 Dopravné u zásilek přepravovaných společností PPL je ve výši 149 Kč, a při objednávce nad 50.000,– Kč, je dopravné zdarma. Při objednání 3 a více kusů zboží se zásilka automaticky přepravuje jako produkt PPL Sprint a uplatní se sazba dopravného pro PPL Sprint 749,– Kč.

5.5 Dopravné u zásilek přepravovaných společností PPL pod produktem PPL Sprint je ve výši 249,– Kč, 449,– Kč nebo 749,– Kč v závislosti na druhu výrobku a při objednávce nad 50.000,– Kč, je dopravné zdarma. Při objednání 3 a více kusů zboží se uplatní sazba dopravného pro PPL Sprint 749,– Kč.

5.6 Pokud je zásilka doručována společností PPL, platí, že společnost PPL zákazníka telefonicky kontaktuje a dohodne s ním čas dodání zásilky. Termín dodání zboží je zachován, pokud první čas dodání zásilky nabídnutý zákazníkovi společností PPL nepřekračuje termín dodání zboží.

5.7. Při objednání 2 kusů jakéhokoliv zboží se automaticky uplatní sazba dopravného dražšího výrobku.

5.8 Pokud je zásilka doručována společností PPL jako produkt PPL Sprint, nemusí být zákazník touto společností předem kontaktován. Pokud zákazník není při doručování zásilky zastižen, je mu v místě doručení zanecháno oznámení, na jehož základě je zákazník povinen společnost PPL kontaktovat a sjednat s ní čas dodání. Termín dodání zboží je zachován i tehdy, pokud je pokus o doručení zásilky, při němž nebyl zákazník zastižen, učiněn před uplynutím termínu dodání zboží.

5.9 Zákazník je povinen uhradit skutečné náklady dopravy (dopravné) i v případě, že zákazník nepřevezme od společnosti PPL zaslané zboží, z důvodů na straně zákazníka, pokud zákazník před oznámením prodávajícího o expedici zakoupeného zboží písemně nenahlásí prodávajícímu odstoupení od kupní smlouvy na e-mailové adrese info.eshop@asko.net. V případě expedice zboží zákazníkovi bude zákazníkovi následně zaslána faktura s výší dopravného.

6. Odpovědnost za vady, záruka a reklamační řád

6.1 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

6.2 V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

6.3 Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

6.4 Prodávající odpovídá kupujícímu za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí zboží v záruční době (záruka). Faktura za zboží slouží současně jako záruční list.

6.5 Prodávající neodpovídá za vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou kupujícím nebo neodbornou manipulací či montáží prováděnými kupujícím.

6.6 Vadou zboží není obvyklý barevný nebo strukturový rozdíl u přírodních materiálů, textilních a umělých materiálů (např. jsou-li u nábytkových látek drobné odchylky ve vzoru látky nebo v barevném tónu), lakovaných nebo kachlových ploch, a to zejména u dodatečně objednaného zboží. Vadou nejsou rozdíly rozměrů u čalouněného nábytku v rámci tolerance. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

6.7 Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.

6.8 Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo za závady, na které byl zákazník upozorněn písemně v kupní smlouvě.

6.9 Záruční doba činí pro kupujícího – spotřebitele (jak je definován v bodě 2.2 výše) 24 měsíců a pro kupujícího – jiný subjekt (jak je definován v bodě 2.3 výše) 6 měsíců.

6.10 Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí věci kupujícím.

6.11 V rámci odpovědnosti prodávajícího za vady prodaného zboží má kupující – spotřebitel následující oprávnění:

  • 6.11.1 Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující – spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.
  • 6.11.2 Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující – spotřebitel právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Tatáž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, avšak kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.
  • 6.11.3 Jde-li o jiné neodstranitelné vady a nepožaduje-li kupující výměnu zboží, má kupující – spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit.
  • 6.11.4 Vada, která vznikla neodbornou péčí nebo jiným neodborným uvedením zboží do provozu, bude považována za vadu zboží, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a byly provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího. To platí rovněž v případě, kdy montáž nebo jiné uvedení vad do provozu provedl kupující a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení věci do provozu.

6.12 Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

  • 6.12.1 Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující – jiný subjekt právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží.
  • 6.12.2 Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která nebrání obvyklému užívání, má kupující – jiný subjekt právo na výměnu zboží nebo má právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.
  • 6.12.3 Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání obvyklému užívání, má kupující – jiný subjekt právo na výměnu zboží, přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo na odstoupení od smlouvy.

6.13 Pokud zákazník zjistí jiné než zjevné poškození zásilky, které je pravděpodobně způsobeno přepravcem, doporučujeme následující postup. Zákazník informuje společnost PPL na telefonním čísle 225990611, 225990612 nebo 225990616, pokud byla doprava prováděna společností PPL, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla zákazníkovi zásilka doručena a vyžádat si u společnosti PPL sepsání zápisu o škodě, převzetí zásilky u zákazníka a její doručení prodávajícímu. Zákazník nesmí se zásilkou nijak manipulovat a musí zajistit, aby byl zachován obal zásilky, ve kterém mu byla zásilka doručena. Zákazník v tomto případě informuje reklamační oddělení E-shopu společnosti ASKO – NÁBYTEK o poškození zásilky (jak je definováno v bodě 6.15 níže). Prosíme také zaslat fotodokumentaci poškozeného zboží, obalu a PPL etikety.

6.14 Reklamaci může kupující uplatnit u prodávajícího prostřednictvím internetového obchodu, nebo prostřednictvím jiné prodejny ASKO-NÁBYTEK v České republice. Kupující může uplatnit reklamaci u prodávajícího jakýmkoli způsobem. Prodávající doporučuje kupujícímu následující postup uplatnění reklamace: (i) vyplněním příslušného formuláře na webových stránkách internetového obchodu Asko-nabytek.cz v kategorii Služby/Reklamace a jeho doručením elektronickou poštou prodávajícímu anebo (ii) dopisem doručeným prodávajícímu. Prosíme také zaslat fotodokumentaci poškozeného zboží vložením do formuláře na webových stránkách internetového obchodu Asko-nabytek.cz v kategorii Služby/Reklamace.

6.15 Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci kupujícího – spotřebitele ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím – spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Tato lhůta 30 dnů není závazná vůči kupujícímu – jinému subjektu, kterého vztah s prodávajícím se řídí obchodním zákoníkem.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.

7.2 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek.

7.3 Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z kupní smlouvy na třetí osobu.

7.4 Objednávka kupujícího musí být učiněna online nebo prostřednictvím call-centra prodávajícího na tel.č.232 000 222 (volba 2), Změny a doplňky v objednávce musejí být učiněny prostřednictvím e-mailu sales.eshop@asko.net, nebo prostřednictvím call-centra prodávajícího na tel.č.232 000 222 (volba 2).

7.5 Zvláštní ujednání se zákazníkem učiněná v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.

8. Ochrana osobních údajů

8.1 Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn (dále jen „ZOOÚ“). Prodávající je registrován na Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00032849.

8.2 Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že byl podle § 11 ZOOÚ v platném znění informován o těchto skutečnostech a podle § 5 ZOOÚ souhlasí s těmito skutečnostmi:

a. Prodávající bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce, tj. jméno, příjmení, adresa, emailová adresa a telefonní číslo kupujícího (dále i jen „osobní údaje kupujícího“) v elektronické podobě.

b. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávat pověření zaměstnanci prodávajícího nebo zpracovatel osobních údajů, se kterým má prodávající uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, podle § 6 ZOOÚ. Zpracovatel zabezpečuje ochranu osobních údajů kupujícího.

c. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány pro plnění smluvních povinností prodávajícího a pro marketingové účely prodávajícího.

d. Osobní údaje kupujícího nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou smluvního zpracovatele osobních údajů a dále společnosti PPL z důvodu plnění smlouvy, a to podle toho která z těchto společností bude provádět dopravu zásilky kupujícímu.

e. Kupující jako subjekt údajů má právo přístupu k vlastním osobním údajům zpracovávaným prodávajícím a právo na jejich opravu.

f. Telefonní číslo a e-mail kupujícího budou uchovávány po dobu souhlasu kupujícího se zpracováváním těchto údajů.

8.3 Kupující jako subjekt údajů může prodávajícího požádat o vysvětlení ke zpracování osobních údajů a jejich změn ve smyslu § 21 ZOOÚ, a to pokud zjistí nebo se domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Kupující může v této souvislosti požadovat, aby prodávající takto vzniklý stav odstranil. Nevyhoví-li prodávající takovému požadavku, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.

8.4 Kupující poskytuje své údaje dobrovolně v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a plněním plynoucím z této kupní smlouvy a pro marketingové účely prodávajícího.