0 Kč
Produkt byl přidán do košíku
img
Ostatní produkty v košíku
produktů v košíku
Mezisoučet
0

Všeobecné obchodní podmínky pro kamenné prodejny (platné do 5.1.2023)

I. Úvodní ustanovení, dodání zboží, cena

1) Tyto obchodní podmínky společnosti ASKO – NÁBYTEK, spol. s r. o., se sídlem Praha 10-Štěrboholy, Nákupní 444/6, PSČ 102 00, IČO: 41193946, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uvedené z druhé strany listu a kupující podpisem kupní smlouvy současně stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že bere výslovně na vědomí, že tyto obchodní podmínky jsou součástí smluvního ujednání mezi ním a prodávajícím. Smluvní vztahy dle těchto VOP se řídí českým právem.

2) Místem dodání zboží je provozovna prodávajícího, kde byla kupní smlouva uzavřena, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Dodání, výnos, montáž a dekorace na zboží nejsou součástí kupní ceny. Dílčí dodávky jsou přípustné, není-li výslovně dohodnuto jinak.

3) Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny. Prodávající je oprávněn požadovat zálohu v minimální výši 25 procent kupní ceny. K převzetí zboží je kupující oprávněn až po úhradě celé kupní ceny zboží. Při převzetí zboží je kupující povinen prokázat se dokladem o koupi zboží. Zboží, které se nachází v provozovně prodávajícího, je povinen kupující odebrat do 5 pracovních dnů od zaplacení. V případě neodebrání zboží je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu poplatek za uskladnění ve výši 0,1 % kupní ceny za každý den uskladnění. V případě sjednání dodání zboží na místo určené kupujícím, je kupující povinen zajistit v dohodnutém termínu přístupovou cestu k místu dodání a převzetí zboží. Neuhradí-li kupující kupní cenu včas nebo jiným způsobem zcela zmaří dodání zboží, je povinen uhradit prodávajícímu jednorázovou smluvní pokutu odpovídající 25 % kupní ceny.

4) Kupující je povinen zboží při převzetí rozbalit a zkontrolovat. Zjistí-li kupující vady zboží nebo jeho množství, je kupující povinen tyto skutečnosti uvést na dodacím listě.

5) Zákazník má možnost zakoupené zboží vrátit do 14 dnů od převzetí v případě, že předloží nákupní doklad ke zboží a zboží je vráceno nepoškozeno, nevyňato z původního obalu (tedy nerozbaleno a originálně zabaleno) a kompletní do provozovny, kde je zakoupil, a má možnost vyměnit je za jiné zboží stejné či větší ceny nebo za voucher s platností 6 měsíců. Možnost vrácení podle tohoto odstavce se nevztahuje na následující zboží: zboží na zakázku, zboží objednané z katalogu, ložní prádlo, matrace, zboží z výprodeje a zlevněné zboží s vadami. Pokud kupující sjednal za úhradu odvoz zboží u třetí osoby, nemá při využití možnosti vrátit zboží podle tohoto odstavce vůči prodávajícímu nárok na vrácení uhrazené ceny dopravy.

II. Reklamace a odpovědnost za vady

1) Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

2) Vadou zboží není obvyklý barevný nebo strukturální rozdíl u přírodních či textilních materiálů, lakovaných nebo kachlových ploch, typické vlastnosti dřeva a peří včetně zápachu nebo drobné odchylky rozměrů u čalounění nábytku v rámci tolerance.

3) V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

4) Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců, takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností. Kupující je povinen svá práva z vadného plnění uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat. Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.

5) Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, v kterékoliv jeho provozovně, případně i v jeho sídle nebo místě podnikání nebo elektronicky emailem či prostřednictvím reklamačního formuláře uveřejněného na internetové stránce www.asko-nabytek.cz/reklamace.

6) Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu svých provozoven. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejm. doložit datum koupě, a to předložením prodejního dokladu, záručního listu či jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

7) Kupující je povinen při uplatnění vady předat zboží prodávajícímu v takovém stavu, aby zboží splňovalo základní hygienické standardy, nezbytné pro přezkoumání zboží. Bez toho není možné zboží od kupujícího převzít a přezkoumat.

8) Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Podmínkou pro běh těchto lhůt je, že kupující k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamované zboží.

9) Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno uskutečnit. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. Na tento postup musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva. Prodávající není povinen poskytnout kupujícímu po dobu vyřízení reklamace náhradní zboží. V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování odborného posouzení vady. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy uvedené v záhlaví. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, web: http://www.coi.cz. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

10) Prodávající nad rámec svých zákonných povinností poskytuje kupujícímu záruku za jakost v trvání dvou let, u zboží použitého v trvání jednoho roku. Její uplatnění se řídí shora uvedenými ustanoveními VOP, pokud záruční list nebo smlouva nestanoví jinak.

11) V případě jakéhokoliv vrácení kupní ceny nebo její části kupujícímu, může být částka do výše 2.500,– Kč vyplacena v hotovosti na pokladně. V případě vyšší částky bude bezodkladně vrácena poštovní poukázkou (případně bankovním převodem na účet kupujícího či formou voucheru, pokud se na tom strany dohodnou).

12) V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, ustanovení těchto VOP se nepoužijí a platí a platí zákonná úprava odpovědnosti za vady. Smluvní záruka na zboží je v takovém případě poskytována kupujícímu v trvání šesti měsíců. Lhůta k vyřízení reklamace pak činí 6 měsíců.

III. Informace o zpracování osobních údajů

1) Prodávající bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje kupujícího (Subjektu údajů) uvedené ve smlouvě. Osobní údaje, které budou zpracovány, jsou: jméno a příjmení, poštovní adresa, emailová adresa, číslo účtu, telefonický kontakt a podpis. Účelem zpracování osobních údajů je realizace smluvního vztahu – nákup zboží v provozovnách ASKO a řešení reklamací. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění a v souladu s v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“).

2) Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem (mail gdpr@asko.cz), osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: dodavatelé, poradci, přepravci a jiní poskytovatelé služeb, kteří se podílející se na prodeji a dodání zboží, vyřizování reklamací a realizaci plateb; důvěryhodné společnosti, které mohou poskytovat informace o produktech a službách, tam, kde Subjekt údajů poskytl samostatný souhlas; a při výzvě ze strany státních orgánů, nebo při ochraně zákazníků. Osobní údaje Subjektu jsou zpracovávány v souladu s ustanovením čl. 6, odst. 1., písm. b) Nařízení a jsou nezbytným požadavkem pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Bez poskytnutí osobních údajů není možné uskutečnit předsmluvní jednání, smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. Prodávající provádí veškerá účelná fyzická a technická opatření, aby zabezpečil shromažďované informace. Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení informuje, že osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek, při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení, Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

3) Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, tj. vzít udělený souhlas zpět, upravovat své osobní údaje a jejich rozsah, požadovat od Správce informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i, právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.