Osobní odběry vždy zdarma
95 % produktů skladem
Milion spokojených zákazníků
Košík 0 Kč
Produkt byl přidán do košíku
img
Ostatní produkty v košíku
produktů v košíku
Mezisoučet
0

Všeobecné obchodní podmínky pro kamenné prodejny (platné do 20.1.2020)

V Praze dne 25.5.2018
ASKO – NÁBYTEK, spol.s r.o.

Jednající:
Michal Moureček, jednatel
Achim Fahrenkamp, jednatel

Obchodní podmínky a reklamační řád společnosti ASKO – NÁBYTEK, spol. s r. o., se sídlem Praha 10-Štěrboholy, Nákupní 444/6, PSČ 102 00, IČO: 41193946, DIČ: CZ41193946, zapsané v obchodním rejstříkuvedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 3697, e-mailová adresa: info@asko-nabytek.cz, tel.: 232 000 222 (dále jen „obchodní podmínky“ a „prodávající“).

1. Úvodní ustanovení a vymezení pojmů

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího na straně druhé (dále jen „kupující“) při prodeji zboží.

1.2 Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy a kupující podpisem kupní smlouvy současně stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že bere výslovně na vědomí, že tyto obchodní podmínky jsou součástí smluvního ujednání mezi ním a prodávajícím. Obchodní podmínky jsou také k dispozici k nahlédnutí na internetovém portálu prodávajícího www.asko.cz.

1.3 Prodávající výslovně upozorňuje kupujícího, že prodávané zboží je určeno pro použití v domácnosti, není-li uvedeno v kupní smlouvě jinak. Prodávané zboží v zásadě není vhodné k použití pro komerční účely, např. do jídelen, hotelů apod. Práva kupujícího z vadného plnění nejsou dána, je-li vada způsobena nadměrnou zátěží používáním předmětu koupě pro komerční nebo pro jiné nekomerční účely, než je jeho použití v domácnosti.

1.4 Je-li kupujícím spotřebitel, jak je definováno v bodě 1.7 níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

1.5 Je-li kupující jiný subjekt než spotřebitel, jak je definován v bodě 1.8 níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami ObčZ (přičemž podle § 2158 odst. 1 ObčZ platí, že se ustanovení § 2158 až § 2174 ObčZ nepoužijí).

1.6 Prodávající je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

1.7 Kupující – spotřebitel je každý kupující, nejedná-li se o kupujícího-jiný subjekt, jak je definován v odstavci 1.8 těchto obchodních podmínek.

1.8 Kupující – jiný subjekt je takový kupující, který je podnikatelem a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti. Podnikatelem je přitom ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

1.9 Předmět koupě – předmětem koupě na základě kupní smlouvy je zboží uvedené v kupní smlouvě (dále též jen „zboží“). Rozhodující jsou údaje o zboží včetně kupní ceny v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

II. Dodání/odebrání zboží

2.1 Kupující je povinen převzít zboží v souladu s kupní smlouvou. K převzetí zboží je kupující oprávněn jen tehdy, uhradí-li předtím celou kupní cenu zboží.

2.2 Zboží, které se nachází na skladě provozovny prodávajícího, je povinen kupující odebrat v tomto skladě do 5 pracovních dnů od zaplacení kupní ceny. V případě, že si zákazník během stanovené lhůty zboží neodebere, je prodávající oprávněn dodat toto zboží na náklady kupujícího na adresu kupujícího uvedenou v kupní smlouvě. Nezajistí-li kupující převzetí zboží na této adrese, je povinen uhradit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 0,1 % kupní ceny za každý den uskladnění (počínaje uplynutím lhůty podle věty první tohoto odstavce), jakož i náklady, které prodávajícímu marným pokusem o doručení zboží vzniknou.

2.3 Dodací lhůta pro dodávku zboží, které se nenachází na skladě, je sjednána v kupní smlouvě. Prodávající je oprávněn dodat zboží i před lhůtou stanovenou v kupní smlouvě na základě oznámení termínu předčasného dodání kupujícímu učiněného minimálně 3 dny před předčasným datem dodání. V případě, že je dodavatel prodávajícího v prodlení s dodáním zboží tak, že dodací lhůta stanovená v kupní smlouvě bude překročena, je prodávající oprávněn jednostranně stanovit náhradní dodací lhůtu; o této skutečnosti je prodávající povinen kupujícího vyrozumět. Kupující je povinen odebrat zboží do 5 dnů po uplynutí dodací, resp. náhradní dodací lhůty ve skladě provozovny prodávajícího. Předposlední a poslední věta předchozího odstavce těchto obchodních podmínek zde platí obdobně.

2.4 „Výdejní sklady se nacházejí v provozovnách zapsaných pro prodávajícího v živnostenském rejstříku, není-li prodávajícím uvedeno jinak.“

2.5 Při převzetí zboží je kupující povinen prokázat se originálem kupní smlouvy.

2.6 Sjednají-li tak kupující a prodávající, přepraví prodávající zboží do místa, které bude sjednáno v kupní smlouvě. V tomto případě je kupující povinen zajistit přístupovou cestu.

2.7 V případě své nepřítomnosti na adrese uvedené v kupní smlouvě ve smluveném termínu dodání zboží podle předchozího odstavce je kupující povinen zajistit převzetí zboží zplnomocněnou osobou, která předloží originál kupní smlouvy a doklad o zaplacení kupní ceny a která zboží od prodávajícího převezme. Při dopravě do vyšších pater je kupující povinen zaplatit doplatek prodávajícímu podle ceníku prodávajícího platného v době nákupu, pokud nelze použít nákladní výtah. Kupující má právo zboží při převzetí rozbalit a zkontrolovat množství a kvalitu dodaného zboží. Zjistí-li kupující rozdíly v kvalitě nebo množství, uvedou se tyto skutečnosti na dodacím listě. Postup reklamace vadného plnění je shodný s postupem v bodu 6.11 těchto obchodních podmínek.

2.8 Dílčí dodávky jsou přípustné, není-li výslovně dohodnuto jinak.

2.9 Dohodnou-li se smluvní strany po uzavření kupní smlouvy písemně na jejích změnách, prodlužuje se přiměřeně dodací lhůta původně ve smlouvě stanovená, pokud nebude výslovně písemně stanoveno jinak.

2.10 Vzorky zboží vystavené na prodejně jsou neprodejné, nestanoví-li prodávající jinak.

2.11 Zákazník má možnost zakoupené zboží vrátit do 30 dnů od převzetí zboží v případě, že předloží originál nákupního dokladu ke zboží a výrobek je vrácen nepoškozen a kompletní na sklad provozovny uvedený v čl. II bod 2.4. Prodávající si vyhrazuje právo zboží nepřevzít, pokud nebudou splněny uvedené podmínky.
Možnost vrácení zakoupeného zboží podle tohoto odstavce se nevztahuje na následující zboží:

 • výrobky objednané individuálně pro zákazníka tzv. na míru (zakázkově vyrobené)
 • ložní prádlo
 • nebalené matrace
 • květiny
 • výrobky z výprodeje a zlevněné zboží s vadami

Pokud kupující sjednal za úhradu odvoz zboží u třetí osoby (dopravce), nemá ani při využití možnosti vrátit zboží podle tohoto odstavce vůči prodávajícímu nárok na vrácení finanční částky odpovídajícími uhrazené ceně dopravy.

III. Ceny

3.1 Ceny zboží jsou stanoveny dle aktuálního ceníku zboží prodávajícího v době uzavření kupní smlouvy, není-li dohodnuto jinak (dále jen „kupní cena“). V ceně není zahrnuta doprava zboží, montáž zakoupeného zboží, dekorace apod.; ceny za tyto služby jsou účtovány samostatně.

3.2 Ceny mají charakter cen smluvních a jsou uváděny včetně DPH (prodávající je plátcem DPH).

IV. Platební podmínky

4.1 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu řádně a včas. Zboží bude kupujícímu předáno až po úplném zaplacení kupní ceny.

4.2 Kupující je povinen uhradit kupní cenu, buď a) při uzavření kupní smlouvy na pokladně prodávajícího, nebo b) bankovním převodem na účet určený prodávajícím.

4.3 Jedná-li se o zboží na objednávku, zaplatí kupující při podpisu kupní smlouvy splátku ve výši 25 % kupní ceny včetně DPH, pokud není při uzavření kupní smlouvy sjednáno jinak. Zbývající část kupní ceny je povinen kupující uhradit před převzetím zboží, způsobem uvedeným v bodě 4.2. Neuhradí-li kupující kupní cenu včas nebo vůbec nebo jiným způsobem zabrání dodání zboží, je povinen prodávajícímu uhradit smluvní pokutu odpovídající 25 % kupní ceny včetně DPH. Kupující prohlašuje, že takto sjednanou smluvní pokutu považuje za přiměřenou.

V. Výhrada vlastnictví

5.1 Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží přechází na kupujícího odevzdáním zboží kupujícímu.

5.2 Převzetí zboží je kupující povinen potvrdit prodávajícímu na dodacím listu.

5.3 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny a splněním veškerých finančních závazků kupujícího vůči prodávajícímu, včetně závazků z jiných smluv uzavřených mezi kupujícím a prodávajícím. Bezhotovostní platby jsou považovány za splněné teprve připsáním částky na účet prodávajícího s řádnou identifikací platby tak, aby bylo možné platbu správně identifikovat.

VI. Záruka za jakost při převzetí, práva z vadného plnění a reklamační řád

6.1 Prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady(záruka za jakost při převzetí dle § 2161 ObčZ).

6.2 Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 ObčZ, může kupující-spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li kupující-spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu-spotřebiteli působilo značné obtíže.

6.3 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím-spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

6.4 Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, jde-li o vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou kupujícím nebo neodbornou manipulací či montáží prováděnými kupujícím.

6.5 Vadou zboží není obvyklý barevný nebo strukturový rozdíl u přírodních materiálů, textilních a umělých materiálů (např. jsou-li u nábytkových látek drobné odchylky ve vzoru látky nebo v barevném tónu), lakovaných nebo kachlových ploch, a to zejména u dodatečně objednaného zboží. Vadou nejsou rozdíly rozměrů u čalouněného nábytku v rámci tolerance. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

6.6 Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.

6.7 Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl zákazník upozorněn písemně v kupní smlouvě.

6.8 Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, kupující-jiný subjekt v době šesti měsíců od převzetí. Pro použité zboží strany sjednávají dobu pro uplatnění práv z vadného plnění v trvání dvanácti měsíců od převzetí.

6.9 Pro kupujícího-jiný subjekt se v případě vadného plnění sjednává odchylně od příslušných ustanovení Obč.Z. následující:

 • výskyt opravitelné vady či pravitelných vad se považuje vždy za nepodstatné porušení smlouvy nikoliv za porušení podstatné,
 • při nepodstatném porušení smlouvy má kupující-jiný subjekt právo na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny, a to podle volby prodávajícího,
 • při podstatném porušení smlouvy má kupující-jiný subjekt právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy.

6.10 Práva z vadného plnění se uplatňují u prodávajícího, a to v zákaznickém servisu provozoven zapsaných pro prodávajícího v živnostenském rejstříku, není-li prodávajícím uvedeno jinak.

6.11 Postup reklamace: Reklamace může být kupujícím uplatněna v kterékoliv prodejně prodávajícího, a to ústně spolu s předložením originálu nebo kopie prodejního dokladu (kupní smlouvy nebo dokladu o zaplacení kupní ceny zboží, dále jen „kopie prodejního dokladu“), písemně dopisem s přiloženým originálem nebo kopií prodejního dokladu, nebo elektronicky prostřednictvím příslušného reklamačního formuláře uveřejněného na internetové stránce https://www.asko-nabytek.cz/reklamace. V případě provozu call-centra a jeho reklamačního oddělení může kupující uplatnit reklamaci také telefonicky na tel. čísle 232 000 222. Pro­dávající si vyhrazuje právo pozastavit možnost uplatnění reklamace prostřednictvím call-centra bez předchozího souhlasu nebo informování kupujícího. V případě uplatnění reklamace telefonicky prostřednictvím call-centra bude následně kupující reklamačním oddělením příslušné pobočky prodávajícího informován o přijetí reklamace a následném způsobu řešení reklamace.

6.12 Prodávající rozhodne o reklamaci kupujícího-spotřebitele ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím-spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Kupující je povinen poskytnout při vyřizování reklamace tzv. účinnou součinnost. Zejména umožnit prohlídku nebo opravu zboží v dohodnutém termínu případně připravit zboží k převozu nebo jej po opravě převzít.

6.13 V případě vrácení části nebo celé kupní ceny za zboží kupujícímu, a to z jakéhokoliv důvodu (např. sleva z kupní ceny, odstoupení od smlouvy), může být částka do výše 2.500,– Kč (včetně) vyplacena kupujícímu v hotovosti na pokladně prodávajícího. V případě, že částka převyšuje 2.500,– Kč, bude v přiměřené lhůtě, která zpravidla nepřesáhne 20 dnů, vrácena kupujícímu bankovním převodem na účet, který kupující prodávajícímu za tímto účelem sdělí, nebo poštovní poukázkou, nedohodnou-li se jinak.

6.14 Prodávající informuje v souladu s ustanovením § 14 zákona o ochraně spotřebitele kupujícího-spotřebitele, že věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce. Bližší informace o daném subjektu lze nalézt na internetové stránce: www.coi.cz.

VII. Závěrečná ustanovení

7.1 Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.

7.2 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Nové znění obchodních podmínek bude též zveřejněno na internetových stránkách prodávajícího www.asko.cz. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené podle dosavadního znění obchodních podmínek (viz první věta tohoto odstavce).

7.3 Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

7.4 Kupní smlouva nevyžaduje písemnou formu. Byla-li kupní smlouva uzavřena písemně, i její změny a doplňky musejí být učiněny v písemné formě.

7.5 Zvláštní ujednání se zákazníkem písemně učiněná ve vlastní kupní smlouvě mají přednost před těmi ustanoveními těchto obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.

VIII. Informace o zpracování osobních údajů

Prodávající bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje kupujícího (Subjektu údajů) uvedené v kupní smlouvě

8.1 OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ BUDOU ZPRACOVÁNY:

 • jméno a příjmení,
 • poštovní adresa,
 • emailová adresa,
 • telefonický kontakt.

8.2 ÚČELEM ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ JE:

8.2.1 Realizace smluvního vztahu – nákup zboží v provozovnách ASKO

8.2.2 Řešení reklamací

8.3 OSOBNÍ ÚDAJE MOHOU BÝT POSKYTNUTY NÁSLEDUJÍCÍM TŘETÍM OSOBÁM:

8.3.1 Správce zabezpečuje ochranu osobních údajů kupujícího.

8.3.2 Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • PORTA IT-Service GmbH & Co.KG, Porta Westfalica; eingetragen beim AG Bad Oeynhausen; HR A 2734; Geschäftsführer Achim Fahrenkamp, Michael Wirtz, pers. haft. Gesellschafter: IT Beteiligungs GmbH, Porta Westfalica; eingetragen beim AG Minden HR B 4860; vertreten durch die Geschäftsführer Achim Fahrenkamp, Michael Wirtz
 • IRS international repair service GmbH, Ulmer Str. 160, D-86156 Augsburg případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

8.3.3 V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění a v souladu s v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“).

8.4 POUČENÍ

8.4.1 Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.4.2 Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

8.4.3 Prodávající provádí veškerá účelná fyzická a technická opatření, aby zabezpečil informace shromažďované ve spojení s prodejem zboží v jeho provozovnách

8.4.4 Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení informuje, že:

 1. osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
 2. při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování
 3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení
 4. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,
 5. Subjekt údajů má právo (např. emailem na adresu uvedenou v záhlaví či prostřednictvím poštovní zásilky)
  • kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, tj. vzít udělený souhlas zpět
  • upravovat své osobní údaje a jejich rozsah
  • požadovat od Správce informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává
  • právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování
  • má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i
  • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.