Osobní odběry vždy zdarma
95 % produktů skladem
Milion spokojených zákazníků
Košík 0 Kč
Produkt byl přidán do košíku
img
Ostatní produkty v košíku
produktů v košíku
Mezisoučet
0

Pravidla k soutěžím

 • Všeobecná pravidla k soutěžím na Facebooku a Instagramu

  Všeobecná pravidla k soutěžím na Facebooku a Instagramu ASKO – NÁBYTEK.

  1. ZÁKLADNÍ PARAMETRY SOUTĚŽE

  1.1 Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel („Pravidla“) soutěže značky ASKO nábytek („Soutěž“). Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje Pravidla Soutěže.
  1.2 Pořadatelem Soutěže je společnost ASKO – NÁBYTEK, spol. s r. o. IČO: 41193946, se sídlem Nákupní 444/6, 102 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3697 („Pořadatel“).
  1.3 Zpracovatelem Soutěže je společnost Inveo.cz, s. r. o., s registrovaným sídlem Pernerova 702/39, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 28541669, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 149063 („Zpracovatel“).

  2. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

  2.1 Soutěž bude probíhat od okamžiku zveřejnění Soutěžního příspěvku („Soutěžní příspěvek“) na facebookové stránce www.facebook.com/ASKONabytek nebo na instagramovém profilu www.instagram.com/askonabytek/ do dne a hodiny uvedených v textu Soutěžního příspěvku („Doba konání Soutěže“).
  2.2 Soutěž probíhá na území České republiky a Slovenska („Místo konání Soutěže“).

  3. ÚČAST V SOUTĚŽI

  3.1 Účastníkem Soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky či Slovenska, která splní všechny podmínky uvedené v těchto Pravidlech („Soutěžící“).
  3.2 Soutěžící musí být uživatelem Facebooku nebo Instagramu a mít po celou dobu konání Soutěže aktivní svůj osobní facebookový nebo instagramový účet, zároveň tento Soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití Facebooku či Instagramu. V případě zániku facebookového / instagramového účtu Soutěžícího z jakéhokoli důvodu nebo ukončení jeho aktivity (včetně jeho blokace) může být Soutěžící Pořadatelem vyloučen ze Soutěže.
  3.3 Každý se smí účastnit pouze prostřednictvím jediného facebookového účtu na Facebooku a prostřednictvím jediného instagramového účtu na Instagramu. V případě, že by se tentýž Soutěžící účastnil z více účtů, budou všechny jeho odpovědi ze všech účtů ze Soutěže vyřazeny.
  3.4 Účast v soutěži prostřednictvím facebookového / instagramového účtu jiné osoby je vyloučena.
  3.5 Soutěžící potvrzuje, že je vlastníkem vložených komentářů, především při Soutěžích s fotografiemi či jinými vlastními výtvory, tj. nejedná se o zneužití jakýchkoli autorských děl. 3.6 Do Soutěže budou zařazeni a Výherci se mohou stát pouze ti Soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky Soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými Soutěžícími a Soutěžící nesplňující podmínky uvedené v těchto Pravidlech dle své úvahy ze Soutěže vyloučit.
  3.7 Pořadatel má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými Soutěžícími. Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit Soutěžícího v případě, že bude mít podezření, že Soutěžící dosáhl výsledku v Soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky Soutěže. Toto rozhodnutí o vyloučení Soutěžícího je konečné, bez možnosti odvolání.

  4. MECHANIKA SOUTĚŽE

  4.1 K zahájení Soutěže dochází okamžikem, kdy Pořadatel zveřejní na facebookové stránce www.facebook.com/ASKONabytek nebo www.instagram.com/askonabytek/ příspěvek se soutěžní otázkou a s výzvou k zapojení se do Soutěže. Soutěžící se do Soutěže zapojí tak, že v Době konání Soutěže splní podmínky uvedené v zadání, například vloží komentář s odpovědí na otázku v Soutěžním příspěvku („Soutěžní komentář“) pod Soutěžní příspěvek na facebookové stránce nebo na instagramovém profilu.
  4.2 Soutěžící se může do každé jednotlivé Soutěže (jednotlivý příspěvek na facebookové stránce nebo na instagramovém profilu) zapojit nanejvýš jednou. V případě, že Soutěžící vloží více Soutěžních komentářů, akceptujeme pouze jeho první Soutěžní komentář.
  4.3 Ze všech Soutěžících v České republice a na Slovensku bude po skončení Doby konání Soutěže náhodně vylosován či vybrán dle pokynů v Soutěžním příspěvku takový počet soutěžících, jaký uvádí konkrétní Soutěžní příspěvek, přičemž každý z těchto Soutěžících získá Výhru (jednotlivě jako „Výherce“ nebo společně „Výherci“). Losování provede Zpracovatel Soutěže, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od skončení Doby konání Soutěže.

  5. VÝHRA V SOUTĚŽI

  5.1 Výhra v Soutěži je uvedena v zadání Soutěžního příspěvku („Výhra“). Výherci budou náhodně vylosováni nebo vybráni dle pokynů v Soutěžním příspěvku.
  5.2 Každý Soutěžící může získat pouze jednu Výhru.
  5.3 Výherci budou Zpracovatelem kontaktováni prostřednictvím facebookové či instagramové zprávy („Výzva“), a to nejpozději do 5 pracovních dnů od skončení Doby konání Soutěže, případně budou vyzváni ke kontaktování Pořadatele označením v komentáři pod Soutěžním příspěvkem.
  5.4 Soutěžící, kteří nezískali Výhru, nebudou nijak vyrozuměni.
  5.5 Výherce je povinen potvrdit svůj zájem o Výhru prostřednictvím facebookové / instagramové zprávy ze svého osobního facebookového / instagramového účtu a postupovat dle pokynů Zpracovatele. V případě, že Výherce nepotvrdí svůj zájem o Výhru, nárok na uplatnění Výhry mu zaniká.
  5.6 Výhry budou Výhercům na náklady Pořadatele zaslány na adresu, kterou Výherci uvedli v odpovědi na Výzvu, nebo předány Výhercům, a to dle pokynů Pořadatele. V případě, že si Výherce Výhru nepřevezme, nárok na uplatnění Výhry mu zaniká.
  5.7 V případě, že se ukáže, že Výherce nemá z jakéhokoli důvodu nárok na uplatnění Výhry podle těchto Pravidel, nebo pokud Výherce Výhru odmítne či nepotvrdí svůj zájem o Výhru, Zpracovatel vylosuje náhradního Výherce, případně je na rozhodnutí Zpracovatele, jak s touto Výhrou naloží.
  5.8 Pokud Výherce zašle adresu s jiným jménem, než byl soutěžní profil, Pořadatel má právo výhru nezaslat a vybrat Výherce náhradního.
  5.9 Pořadatel zasílá na jednu adresu maximálně jednu Výhru z jedné Soutěže, v případě, že se bude jednat o dva Výherce na totožné adrese, Výherce, který zkontaktoval Pořadatele / Zpracovatele jako druhý v pořadí bude ze Soutěže vyřazen a nahrazen jiným Výhercem.
  5.10 Pokud je Výhrou v soutěži poukaz na nákup v e-shopu v hodnotě 1 000 Kč, lze jej uplatnit při splnění podmínky nákupu zboží nad 5 000 Kč. Hodnota nákupu s využitím poukazu bude v košíku po započtení slevy ponížená o hodnotu poukazu.
  5.11 Pokud je Výhrou v soutěži poukaz na nákup v e-shopu v hodnotě 300 Kč, lze jej uplatnit při splnění podmínky nákupu zboží nad 1 000 Kč. Hodnota nákupu s využitím poukazu bude v košíku po započtení slevy ponížená o hodnotu poukazu.

  6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  6.1 Účastí v Soutěži Soutěžící bere na vědomí, že Pořadatel je, jakožto správce osobních údajů, oprávněna jeho osobní údaje v rozsahu údajů požadovaných Pořadatelem v souladu s těmito Pravidly (tedy v rozsahu jména, příjmení, facebookového / instagramového účtu, adresy a telefonního čísla pro zaslání Výhry), případně dalších údajů sdělených Pořadateli, zpracovávat pro účely účasti v Soutěži, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání Soutěže, doručení Výhry a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů.
  6.2 Zpracování osobních údajů je prováděno Pořadatelem a dále Zpracovatelem. Zpracování osobních údajů může být prováděno případně dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však Pořadatel v současné době pro tyto účely nevyužívá.
  6.3 Jako subjekt údajů má Soutěžící níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů a (v) na přenositelnost údajů.

  7. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

  7.1 Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se Soutěží, která nejsou upravená v těchto Pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky nebo Slovenska.
  7.2 Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
  7.3 Pořadatel neodpovídá za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky.
  7.4 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit Pravidla Soutěže či Soutěž zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků Soutěžících vůči Pořadateli. Každá taková změna Pravidel či Soutěže bude provedena formou písemného sdělení pod Soutěžním příspěvkem. Změny bude Pořadatel provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Pořadatele, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že Pořadatel bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Soutěžící.
  7.5 Vyplacení peněžitého plnění namísto Výher není možné a Soutěžící není oprávněn se domáhat výměny Výhry. Pořadatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu, kterou Soutěžící případně utrpí v souvislosti se svou účastí v Soutěži nebo s užitím získané Výhry.
  7.6 Tato Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě Facebook a Instagram (dále „Facebook“) a nijak s ním nesouvisí. Provozovateli Facebooku nevznikají ve spojení se Soutěží žádné závazky ani povinnosti vůči účastníkům Soutěže. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Pořadateli, a nikoliv Facebooku.

 • Pravidla soutěže ASKO tajenka