0 Kč
Produkt byl přidán do košíku
img
Ostatní produkty v košíku
produktů v košíku
Mezisoučet
0

Soutěž Otevíráme novou prodejnu

Úplná pravidla soutěže s ASKO – NÁBYTEK spol. s r.o.

Text níže představuje úplná pravidla soutěže „OTEVÍRÁME NOVOU PRODEJNU“ (dále pouze „soutěž“). Tento dokument může být pozměněn pouze formou písemných dodatků.

Vstupem do soutěže vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a podmínkami soutěže.

I.

Organizátorem soutěže je společnost ASKO – NÁBYTEK spol., s r. o, se sídlem: Nákupní ulice 444/6, 102 00 Praha 10, zapsána dne 27. 09. 1991 do Obchodního rejstříku oddílu oddíl C., vložka 3697, vedená u rejstříkového soudu v Praze.

II. Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá v období od 11. 5. 2017 od 10:00 hod SEČ do 19. 5. 2017 do 23:59 SEČ (dále jen „doba konání soutěže“) na sociální síti Facebook (dále jen FB) společnosti ASKO – NÁBYTEK spol. s.r.o. Organizátor soutěže zveřejní soutěžní otázku, resp. soutěžní zadání, termín konání soutěže a odměnu výherci na FB stránce ASKO NÁBYTEK.

III. Účast v soutěži a určení výherce

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba, která dovršila v den začátku soutěže, tj. 11. 5. 2017, věku 15 let, s doručovací adresou na území České republiky. Účastník soutěže musí být fanouškem FB stránky ASKO NÁBYTEK. Pro účastníky soutěže (dále jen „soutěžící“, „účastník“ nebo „účastník soutěže“) platí následující pravidla:

 1. Podmínkou účasti je registrace – uživatelského profilu na sociální síti FB
 2. Každý soutěžící musí dodržovat veškerá pravidla používání sociální sítě FB – www.facebook.com/terms.php.
 3. Soutěžící má právo publikovat pouze jednu odpověď ke každé otázce na FB stránce ASKO NÁBYTEK, která se bude vázat k soutěži.
 4. Přijetí soutěžního příspěvku do soutěže, závazky a prohlášení účastníka:
  • autorem příspěvku je osoba, která se do soutěže přihlásila (vložením příspěvku), nebo má řádný souhlas od autorů soutěžního materiálu k jeho použití, účastí v soutěži neporušuje práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv duševního vlastnictví, z práva autorského a práv průmyslového vlastnictví, má řádné souhlasy vlastníků jakýchkoliv licencí, patentů, ochranných známek, obchodních značek zachycených na soutěžním materiálu – to vše v souladu s pravidly sítě FB. Pokud dojde k porušení těchto podmínek, Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit účastníka, nebo jeho soutěžní příspěvek ze soutěže
  • ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo blízkém vztahu k organizátorovi soutěže, kterým je společnost ASKO Nábytek ČR. Za osobu blízkou jsou považovány osoby dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
  • příspěvek musí být dodán během doby konání soutěže
  • příspěvek musí odpovídat tematickému zadání soutěže
  • příspěvky nesmí byt v rozporu s právním řádem České Republiky, nesmí vykazovat neetické, vulgární, xenofobní prvky, nesmí být v rozporu s dobrými mravy a poškozovat dobré jméno Organizátora
  • soutěžící poskytuje vstupem do soutěže bezplatně výhradní oprávnění užít vložený materiál ke všem způsobům použití uvedeným v z. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v rozsahu časově, územně a množstevně neomezeném, v tištěné, elektronické nebo jiné podobě, v souvislosti se soutěží nebo k dalším reklamním účelům Organizátora soutěže
  • všechny příspěvky splňující uvedené podmínky budou předány k posouzení porotě složené ze zástupců Organizátora
 5. Určení výherce, výhry v soutěži a jejich oznámení
  • Vyhlášení vítězů soutěže bude vždy uvedeno u konkrétní soutěžní otázky
  • Porota – složena ze zástupců Organizátora
  • Jména vítězných příspěvků budou zveřejněna na FB profile ASKO Nábytek ČR – zveřejněna budou křestní jména, příjmení.
  • Výhry: 12 lístků na koncert kapely Lucie – 4× Plzeň 17. 6., 4× Praha 1. 7., 4× Brno 24.6.
  • Vítězové soutěže budou kontaktování Organizátorem, následně budou vyzváni k zaslání svých doručovacích adres a údajů do soukromé zprávy na FB profilu ASKO Nábytek ČR.
  • Vítězům bude výhra odeslána doporučeně poštou – na jimi uvedenu doručovací adresu.
  • Pokud se výhru nepodaří předat z důvodů na straně soutěžícího ani do 30 dnů od odeslání výhry organizátorem výherci soutěže, propadá výhra organizátorovi soutěže.
  • Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, organizována, ani jinak spojena se společností Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko.
  • Organizátor soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost a připojení k síti).

IV. Ochrana osobních údajů a autorská práva

 • Organizátor zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn (dále jen „ZOOÚ“). Organizátor je registrován na Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00032849.
 • Osobní údaje budou zpracovávat pověření zaměstnanci Organizátora, se kterým má Organizátor uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, podle § 6 ZOOÚ. Osobní údaje budou zpracovávány za účelem realizace soutěže. Osobní údaje výherce nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou smluvního zpracovatele osobních údajů a doručovací společnosti z důvodu naplnění podstaty soutěže – doprava výhry.
 • Výherce poskytuje své údaje dobrovolně.
 • Soutěžící poskytuje účastí v soutěži Organizátorovi bezplatně výhradní oprávnění k užití soutěžního příspěvku podle občanského zákoníku a autorského zákona č. 121/2000 Sb. autorský zákon (rozmnožování, rozšiřování, sdílení internetem, tiskem, audiovizuálně, zvukově, obrazově apod.) v neomezeném rozsahu co do místa i množství užití, v tištěné, elektronické nebo jiné podobě. Den přihlášení do soutěže je dnem poskytnutí licence k soutěžnímu příspěvku dle tohoto odstavce. Tento souhlas uděluje účastník soutěže organizátorovi bez věcného, časového, množstevního nebo územního omezení a může jej kdykoli odvolat. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým Organizátor údaje výše specifikované v souladu s jejich použitím poskytl.