0 Kč
Produkt byl přidán do košíku
img
Ostatní produkty v košíku
produktů v košíku
Mezisoučet
0

Vánoční sladké potěšení - fotosoutěž

Zobrazit soutěž na Facebooku

Úplná pravidla soutěže s ASKO NÁBYTEK spol. s.r.o.

Text níže představuje úplná pravidla soutěže „Vánoční sladké potěšení – fotosoutěž“ (dále pouze „soutěž“). Tento dokument může být pozměněn pouze formou písemných dodatků.

Vstupem do soutěže vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a podmínkami soutěže.

I.

Organizátorem soutěže je společnost ASKO nábytek, s. r. o., se sídlem: Nákupní ulice 444/6, 102 00 Praha 10, zapsána dne 27. 09. 1991 do Obchodního rejstříku oddílu oddíl C., vložka 3697, vedená u rejstříkového soudu v Praze.

II. Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá v období od 18. 12. 2015 do 21. 12. 2015 do 23:59 (dále jen „doba konání soutěže“) na sociální síti Facebook (dále jen FB) společnosti ASKO Nábytek ČR.

III. Účast v soutěži a určení výherce

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba, která dovršila v den začátku soutěže, tj. 18. 12. 2015, věku 18 let, s doručovací adresou na území České republiky. Účastník soutěže musí být fanouškem FB stránky ASKO Nábytek ČR. Pro účastníky soutěže (dále jen „soutěžící“, „účastník“ nebo „účastník soutěže“) platí následující pravidla:

1. Podmínkou účasti je registrace – uživatelského profilu na sociální síti FB a označení to se mi líbí FB stránky ASKO Nábytek ČR.

2. Každý soutěžící musí dodržovat veškerá pravidla používání sociální sítě FB -www.facebook.com/ter­ms.php.

3. Soutěžící má právo publikovat pouze jednu fotografii na FB stránce ASKO Nábytek ČR, která se bude vázat k soutěži. Fotografie budou na závěr zveřejněny do alba: Vánoční sladké potěšení 2015 – fotosoutěž.

4. Přijetí soutěžního příspěvku do soutěže, závazky a prohlášení účastníka:

– autorem příspěvku je osoba, která se do soutěže přihlásila (vložením své vlastní fotografie k příspěvku), nebo má řádný souhlas od autorů soutěžního materiálu k jeho použití, účastí v soutěži neporušuje práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv duševního vlastnictví, z práva autorského a práv průmyslového vlastnictví, má řádné souhlasy vlastníků jakýchkoliv licencí, patentů, ochranných známek, obchodních značek zachycených na soutěžním materiálu – to vše v souladu s pravidly sítě FB. Pokud dojde k porušení těchto podmínek, Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit účastníka, nebo jeho soutěžní příspěvek ze soutěže

– ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo blízkém vztahu k organizátorovi soutěže, kterým je společnost ASKO Nábytek ČR. Za osobu blízkou jsou považovány osoby dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

– příspěvek – fotografie musí být dodán během doby konání soutěže

– příspěvek – fotografie musí odpovídat tematickému zadání soutěže – fotografie musí zachycovat tematiku vánočního cukroví

– příspěvky nesmí byt v rozporu s právním řádem České Republiky, nesmí vykazovat neetické, vulgární, xenofobní prvky, nesmí být v rozporu s dobrými mravy a poškozovat dobré jméno Organizátora

– soutěžící poskytuje vstupem do soutěže bezplatně výhradní oprávnění užít vložený materiál ke všem způsobům použití uvedeným v z.č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v rozsahu časově, územně a množstevně neomezeném, v tištěné, elektronické nebo jiné podobě, v souvislosti se soutěží nebo k dalším reklamním účelům Organizátora soutěže

– všechny fotografie splňující uvedené podmínky budou předány k posouzení porotě složené ze zástupců Organizátora

5. Určení výherce, výhry v soutěži a jejich oznámení

– Vyhlášení vítězů soutěže proběhne 22. 12. 2015

– Porota – složena ze zástupců Organizátora vybere dva výherce 22. 12. 2015, tři další výherce soutěže určí počet “Likes” u jejich příspěvku

– Jména vítězných příspěvků budou zveřejněna na FB profile ASKO Nábytek ČR – zveřejněna budou křestní jména, příjmení.

– Výhry:

Vítěz vybrán porotou:

1. výherce: Autor fotografie, kterou vybere porota, obdrží stojací lampu Bangkok

2. výherce: Autor fotografie, kterou vybere porota, obdrží plyšovou ovečku.

Vítězové na základě získaného největšího počtu “Likes”:

3. výherce: Autor fotografie, která obdrží nejvíce „Likes“ od fanoušků FB stránky ASKO Nábytek ČR, obdrží dotykovou lampu TUBE

4. výherce: Autor fotografie, která obdrží druhá v pořadí nejvíce „likes“ od fanoušků FB stránky ASKO Nábytek ČR, obdrží sadu teplých dek

5. výherce: Autor fotografie, která obdrží třetí v pořadí nejvíce „likes“ od fanoušků FB stránky ASKO Nábytek ČR, obdrží plyšovou ovečku.

– Vítězové soutěže budou kontaktování Organizátorem, následně budou vyzváni k zaslání svých doručovacích adres a údajů do soukromé zprávy na FB profilu ASKO Nábytek ČR.

– Vítězům bude výhra odeslána doporučeně poštou – na jimi uvedenu doručovací adresu.

– Pokud se výhru nepodaří předat z důvodů na straně soutěžícího ani do 30 dnů od odeslání výhry organizátorem výherci soutěže, propadá výhra organizátorovi soutěže.

– Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, organizována, ani jinak spojena se společností Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko.

– Organizátor soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost a připojení k síti).

IV. Ochrana osobních údajů a autorská práva

– Organizátor zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn (dále jen „ZOOÚ“). Organizátor je registrován na Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00032849.

– Osobní údaje budou zpracovávat pověření zaměstnanci Organizátora, se kterým má Organizátor uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, podle § 6 ZOOÚ. Osobní údaje budou zpracovávány za účelem realizace soutěže. Osobní údaje výherce nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou smluvního zpracovatele osobních údajů a doručovací společnosti z důvodu naplnění podstaty soutěže – doprava výhry.

– Výherce poskytuje své údaje dobrovolně.

– Soutěžící poskytuje účastí v soutěži Organizátorovi bezplatně výhradní oprávnění k užití soutěžního příspěvku podle občanského zákoníku a autorského zákona č. 121/2000 Sb. autorský zákon (rozmnožování, rozšiřování, sdílení internetem, tiskem, audiovizuálně, zvukově, obrazově apod.) v neomezeném rozsahu co do místa i množství užití, v tištěné, elektronické nebo jiné podobě. Den přihlášení do soutěže je dnem poskytnutí licence k soutěžnímu příspěvku dle tohoto odstavce. Tento souhlas uděluje účastník soutěže organizátorovi bez věcného, časového, množstevního nebo územního omezení a může jej kdykoli odvolat. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým Organizátor údaje výše specifikované v souladu s jejich použitím poskytl.